Türk Halk Bilimi

4. TÜRK HALKBİLİMİ
4.1. Doktora Tezleri
- AKARPINAR, Bahar (1999) Türk Kültüründe Dinî Törenler ve Mevlid Kutlamaları, I+445 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Sos. Bil. Ens.
- AKKOYUNLU, Ziyat Abdülmecit (1982) Binbir Gece Masallarının Türk Masallarına Tesiri, III+815 s. (Yön: Prof. Dr. Şükrü Elçin) Ankara: Hacettepe Üni.  Sos Bil Ens.
- ARAZ, Rıfat (1991), Harput'ta Eski Türk inançları, III+225 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım), Ankara: Gazi Üni.  Sos. Bil. Ens.,  TDE Böl.
- ARTUN, Erman (1987)Tekirdaı Seyirlik Köy Oyunlarından Cemal Ritüeli-Balkanlardaki Varyantları ve Folklor Metinleri, 323 s. (Yön: Prof. Dr. Sefcet Plana) Priştine: Kosova Üni.  Felsefe F.
- ASLAN, Ens. ar (1973) Çıldırlı Âşık Şenlik, IIII+482 s. (Yön: Prof. Dr. Şükrü Elçin) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- BASTUG, Sharon Smith (1979) Urban GroŞth and Cultural Change: TŞo Squatter Settlements in Ankara (Ankara'nın iki Mahallesinde Kentsel Büyüme ve Kültürel Deıişimi)  IVI+221 s.,  The University Of Teıas At Austin.
- CEMiLOĞLU, Mustafa (1989) Sorgun Köyü Halk Edebiyatı, IIIV+565 s. (Yön: Prof. Dr. Fikret Türkmen) Bursa: Uludaı Üni.  Sos. Bil. Ens.
- CHOi, Hyojoung (1992) Oıuz Grubu Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Fonolojisi, IV+471 s. (Yön: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üni.  Sos. Bil. Ens.
- ÇAKIR, Sabri (1980) Elazıı ili Gecekondu Sorunlarının Sosyal Antropolojik Etüdü, I+259 s. (Yön: Prof. Dr. Orhan Acıpayamlı) Elazıı: Fırat Üni.  Edb Fak.   Antropoloji Böl.
- ÇELiK, Ali (1993) Ahmet Rasim'in Eserlerinde Halk Kültürü Unsurları, IVIII+855 s. (Yön: Prof. Dr. Bilge Seyidoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Sos. Bil. Ens., TDE ABD.
- ÇOBANOĞLU, Özkul (1996) Âşık Tarzı Şiir Geleneıi içinde Destan Türü Monografisi, [IV+604 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Ü. Sos. Bil. Ens.
- DURMUŞ, ilhami (1992) iskitler, VII+169. s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni. Sos. Bil. Ens.
- EKER, Gülin (Öıüt) (1998) Karakeçili Türkmen Düıünü, I+513 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Sos. Bil. Ens.
- EREN, M. Emin (1991) Zonguldak ili Aıızları, IV+260 s. (Yön: Prof. Dr. A. Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üni.  Sos. Bil. Ens.
- GÜNAY, Umay (1973) Elazıı Masalları, Cilt I-II, II+807 s. (Yön: Prof. Dr. Mehmet Kaplan) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- GÜZEL, Abdurrahman (1972) Ali in der Bektaschi Dichtung Nametlich Jener Des 16. Jahrunderts (16. Yüzyıl Bektaşi Edebiyatında Ali) Der Universtat Şien, Der Philosophischen Fakultat, Şien.
- KARAHAN, Leyla (1985) Erzurumlu Mustafa Darîr Kıssa-i Yûsuf, 911 s. (Yön: Doç. Dr. A. Bican Ercilasun) Ankara: Gazi Üni.  Sos. Bil. Ens.,  TDE Böl.
- KÖSE, Nerin (1993) Seyfülmülük Hikâyeleri Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, 277 s. (Yön: Prof. Dr. Fikret Türkmen) izmir: Ege Üni.  Sos. Bil. Ens.,  TDE Böl.
- KURNAZ, Cemal (1984) Hayâlî Beı Divanı'nın Tahlili, II+799.s. (Yön: Prof. Dr. Âmil Çelebioılu) Ankara: Hacettepe Üni. Sos. Bil. Ens.
- MiRZAOĞLU, F. Gülay (200) Zeybek Türküleri ve Dansları, III+626. s. (Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üni.  Sos Bil Ens.
- ÖLMEZ, Zuhal Kargı (1993) Mahbûbü'l-Kulûb, II+600 s. (Yön: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üni.  Sos. Bil. Ens.
- ÖZARSLAN, Metin (1999) Erzurum ve Çevresinde Âşıklık Geleneıinin Bugünkü Durumu, II+504 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Sos Bil Ens.
- ÖZKAN, isa (1987) Yusuf Beg-Ahmet Beg Destânı, IV+441 s. (Yön: Doç. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Sos Bil Ens.
- ÖZÖNDER, Cihat (1979) Manisa ili Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesinde Meskûn Göçmenlerin Sosyal Bünyeye intibakları, II+344 s. (Yön: Prof. Dr. Nihat Nirun) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF.
- SAKAOĞLU, Saim (1971) Gümüşhane Masalları, IVI+701 s. (Yön: Prof. Dr. Mehmet Kaplan) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- ŞiŞMAN, Bekir (1998) Kazakistan'da Âşık Tarzı Şiir Geleneıi ve Bu Gelenek içerisinde Köroılu Destanı, III+548 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üni.  Sos. Bil. Ens.
- TATÇI, Mustafa (1990) Yûnus Emre Divanı, Cilt I-II, II+1284 s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara.
- TÜRKMEN, Fikret (1979) Tahir ile Zühre Hikâyesi Üzerinde Bir inceleme,  IV+281.s. Ege Üni. Sos. Blm. Ens.
- YAKICI, Ali (1992) Konyalı Âşık Mehmet, VI+742 s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni.  Sos. Bil. Ens.,  TDE Eıt. Böl.
- YILDIRIM, Dursun (1975) Türk Edebiyatında Bektaşi Tipine Baılı Fıkralar, IIII+305 s. (Yön: Prof. Dr. Şükrü Elçin) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- YILDIZ, Naciye (1994) Ş. RadloŞ'un Derlediıi Manas Destanı Metni Destanındaki Kızgız Kültürü ile ilgili Tespitler ve Deıerlendirmeler, II+1243 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Gazi Üni.  Sos. Bil. Ens.,  TDE ABD.
- YÜCEL, Ayşe (1994) Akşemseddin'in Eserlerinin Dinî-Tasavvufî Açıdan Tahlili, IIV+263 s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni.  Sos. Bil. Ens.

4.2.  Yüksek Lisans Tezleri
- AKARPINAR, Bahar (1992) Ahmet Mithat Efendi'nin Eserlerinin Halkbilimi Açısından Deıerlendirilmesi, VIII+208 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- AKSU, Fatma Aysu (1995) Ankara'da Geleneksel Erkek Berberliıi, VI+244 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- ARAS, Rıfat (1986) Harput Evliyaları, II+211.s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni. Sos. Bil. Ens.
- BAHŞiŞOĞLU, Ayşegül (1998) Türk Kültüründe Çeyiz Geleneıi ve Kastamonu Örneıi, II+99 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- BÜTÜN, Elmaz (1988) izahü'l Esrar, IV+109 s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni.  Sosyal Bil Ens.,  TDE Eıitimi Böl.
- CEBECiK, Kemâl (1991) Sarıköy Köyü Folkloru, IVI+440 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- ÇAĞLAYAN, Bünyamin (1989) Yahyâ Bey Dîvânı'nda Maddi Kültür Unsurları, ILVIII+527 s. (Yön: Yard. Doç. Nejat Sefercioılu) Ankara: Gazi Üni.  Sosyal Bil Ens.,  TDE Böl.
- ÇINAR, Ali Abbas (1991) On Dokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Baytarnamede At Kültürü, II+167 s. (Yön: Doç. Dr. Ziyat Akkoyunlu) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- DEMiRCi, Abdullah (1998) Gerede Birinci Avşar Köyü Monografisi, I+314 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- ERBAY, N. Kübra (1997) Cengiz Aytmatov'un  Eserlerinde Tabiat,  VIII+349. s. (Yön: Yrd. Doç. Dr. Abide Doıan) Ankara: Hacettepe Üni. Sos. Blm. Ens.
- ÖZKAN, isa (1984) Abdurrahman Han Destanı,  II+175.s. (Yön: Doç. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni. Sos. Blm. Ens.
- YÜKSEL, Hasan Avni (1985) Develi'li  Âşık  Seyrâni  ve Şiirleri, V+780.s. (Yön: Doç. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni. Sos. Blm. Ens.
- YAKICI, Ali (1985) Niyâzî-i Mısrî'nin Dîvân-ı ilâhiyâtı,  II+226.s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni. Sos. Blm. Ens.
- TÜRK, Hüseyin (1988) Güneyevler Köyünde Kadının Geleneksel Statü ve Rolleri ÜZerine Bir Araştırma,  VIII+ 254.s. (Yön: Doç. Dr. Zafer ilbars) Ankara: Ankara Üni. Sos. Blm. Ens.
- HAMZA, Melahat (1995) Makedon Tiyatrosunda Türk izleri (1800-1912),  I+406.s. (Yön: Doç. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üni. Sos. Blm. Ens.
- OH, Eunkyung (1999) Türk ve Kore Romanında  Kadın,  I+273.s. (Yön: Prof. Dr. Bilge ERcilasun) Ankara: Hacettepe Üni. Sos. Blm. Ens.
- GÖKALP, Ülkü (1998) Kuşu Kasabası Halk Kültürü Monografisi,  VII+235.s. (Yön: Prof. Dr.  Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni. Sos. Blm. Ens.
- OĞUZ M. Öcal (1987) Yozgatlı  Hüznî Dîvânı-I  IV+379.s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni. Sos. Blm. Ens.
- MERMER, Ahmet (1985) Taşlıcalı Yahyâ Bey Dîvânı'nda Nebatlar,  IIIV+144.s. (Yön: Doç. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni. Sos. Blm. Ens.
- GÖKALP, Gonca (1992) Behçet Necatigil'in Şiirlerinde Aile, II+405 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. Nevin Önberk) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- GÜLERER, Salih (1988) Bursalı Lâmi'i Çelebi ‘ibret-nümâ, IIIIII+179 s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni.  Sosyal Bil Ens.,  TDE Böl.
- GÜRPINAR, Selvi (1998) 1932-1945 Yılları Halkevi Tarihçesi; Adana Halkevi ve Çıkardııı Dergilerin Deıerlendirilmesi, VI+191 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- HAMZA, Melahat (1995) Makedon Tiyatrosunda Türk izleri (1800-1912) I+406 s. (Yön: Doç. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- HORATA, Osman (1986) Nedîm-i Kadîm, II+238 s. (Yön: Doç. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- IŞILDAR, Süreyya (1995) Yozgat Boıazlayan ilçesine Baılı Yamaçlı Kasabası Folkloru, IV+227 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- KALAFAT, Yaşar (1988) Doıu Anadolu'da Eski Türk inançlarının izleri, IV+156 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Gazi Üni.  Sosyal Bil Ens.,  TDE Böl.
- KALAY, Özlem Özdeş (1992) Kısas-ı Enbiya, VI+153 s. (Yön: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- KARAGÜLLE, Zerrin (1999) Millî Folklor Enstitüsü ve Halkbilim Çalışmalarındaki Yeri, IIII+230 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- KAYA, Doıan (1987) Mahmut ile Nigâr Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, V+196 s. (Yön: Doç. Dr. Turgut Karacan) Sivas: Cumhuriyet Üni.  Sosyal Bil Ens. TDE Böl.
- KILIÇ, Abdullah (1996) Isparta ili Folkloru, IIII+323 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- KORKMAZ, Kürşat Mehmet (1995) Barak Yöresinde Hikâyeli Türkü Geleneıi Üzerine Bir inceleme, IV+195. S (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- KOTEVOĞLU, Songül (1999) Türklerde Kirvelik Geleneıi, VII+80 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- MiRZAOĞLU, F. Gülay (1994) Çukurova'da Yaşayan Cerit Türkmenleri'nde Halk Hikâyeciliıi ve Halk Hikâyeleri, II+257 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- OH, Eun Kyung (1994) Türk Basınında ve Edebiyatında Kore Savaşı, II+299 s. (Yön: Doç. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- OYARKILIÇGiL, Arzu (1994) Kısas-ı Enbiya, VII+115 s. (Yön: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- ÖNAL, Seyit Ahmet (1987) Nakşî Ali Akkirmâni Dîvânı, IIIIII+326 s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni.  Sosyal Bil Ens.,  TDE Böl.
- ÖZCAN, Ali (1987) Tebâreke Tefsîri, 189 s. (Yön: Prof. Dr. A. Bican Ercilasun) Ankara: Gazi Üni.  Sosyal Bil Ens. TDE Eıitimi Böl.
- ÖZDEMiR, Nebi (1990) Ayvalı Köyünün Halk Bilimi Açısından incelenmesi, IIII+210 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- ÖZKAN, isa (1984) Abdurrahman Han Destanı, II+176 s. (Yön: Doç. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- RONA, Noyan (1986) Çin'de Yeni Bulunan Turfan Belgelerinin Düzenleme ve Araştırma Çalışmaları, III+76 s. (Yön: Prof. Dr. Tang Zhangru – Prof. Dr. Chen Guo Can) Çin Halk Cumhuriyeti, Şuhan: Şuhan Üni.  Tarih Fak.   Şei-Jin Güney-Kuzey Hanedanlıkları Sui Tang Tarihi Böl Araştırma Ens.
- SAÇAR, Birol (1998) Âşık Yaşar Reyhani'nin Kullandııı Makamlar Üzerine Bir Araştırma, VIII+88 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- SiPAHiOĞLU, Hülya S. (1996) Cerrahî Akımının Dayandııı Kültür Birikimi ve Edebiyat ilişkisi, III+137 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- SÖNMEZ, Sevengül (1996) Alman Halk Hikâyeciliıi ile Türk Halk Hikâyeciliıinin Teorik Olarak Karşılaştırılması, V+145 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- ŞiŞMAN, Bekir (1994) Samsun Yöresinde Yaşayan Halk inançları Üzerine Bir inceleme, II+158 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. Z. Abidin Makas) Samsun: Ondokuz Mayıs Üni.  Sosyal Bil Ens. TDE Böl.
- TAĞIZADE, Nesrin (1982) Abdülhâk Şinasi Hisar'da Geçmiş Zaman ve istanbul, IV+178 s. (Yön: Dr. Nevin Önberk) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- TURAN, F. Ahsen (1989) Revnâku'l Mecâlis, III+255 s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni.  Sosyal Bil Ens.
- UEHARA, Mikiko (1992) Ankara'da Yaşayan Kazak Türkleri'nin Kültürleşme Süreci, VIII+84 s. (Yön: Prof. Dr. Bozkurt Güvenç) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- VURAL, Gülşen Çelik (1990) Antalya Döşemealtı Folkloru ve El Sanatları Üzerine Bir Deneme, 81 s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni.  Sosyal Bil Ens.
- YILMAZ, Adile (1993) Eşrefoılu Rûmî Divânı, I+194 s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni.  Sosyal Bil Ens. Türk Halk Edb Böl.
- YILMAZ, Şirin (1994) Beypazarı'nda Maden Sanatı, IIII+136 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Sosyal Bil Ens.
- YÜCEL, Ayşe (1988) Lâli-zâde Abdülbâki Efendi'nin Menâkıb-ı Melâmiyye-i Bayramiyyesi, V+181 s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üni.  Sosyal Bil Ens.,  TDE Böl.

4.3. Lisans Tezleri
- ADIM, Abdullah (1970) Tuzluca Folkloru, 143 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- AHi, Deniz (1997) Daıkalfat Köyü Halk Kültürü Monografisi, 185 s. (Yön: Yrd Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKARPINAR, Bahar (1989) istanbul'da Yaşayan Yahudi Folkloru, 57 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKBULUT, Aynur (1998) Azerbaycan Halk Dansları, 158 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKBULUT, Deniz (1999) Sednik Paşa'nın Yaradıcılıq Yolu, 52 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKCAN, Musa (1996) Azerbaycan Şifahi Ialg Edebiyyatı (Dr. Cavad Hey'et) 230 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKÇU, Bahattin (1996) izmir ili Menemen ilçesi Asarlık Köyü'nden Derlemeler, 54 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü T HB Anabilim Dalı.
- AKDOĞAN, Esin (1991) içel ili Erdemli ilçesi Kösbucaıı Köyü Folkloru, III+69 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKDOĞAN, Hatice ilksen (1995) Uruşlu Âşık Şefkâti, 73 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKFIRAT, Hüseyin ilhan (1998) Nizip'te Yapılan Törenler, 66 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKGÜL, Suna (1982) Şark Masalları Sihirbaz Sultan-Eskici Vezir-Cinli Kaya ve Terzi Ali, I+67 s. (Yön: Doç. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- AKGÜL, Türkan (1999) Elazıı Halkevi Dergisi Altan Açıklamalı Bibliyografyası, II+77 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKGÜNDÜZ, Serkan (1998) Futbol Folkloru, V+60 s. (Yön: Dr. Nebi Özdemir) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKINCI, Nülüfer (1995) Divan ü Lügatü't-Türk'teki Manzum Parçalar, 59 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKKAYA, Gülhanım (1996) Pir Sultan Bulaıı, VII+135 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKKAYMAK, Özlem (1996) Necati Cumalı'nın Üç Tiyatro Eserinin Halkbilimsel Yaklaşımla incelenmesi, 55 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKÖZ, Şenay (1995) Azerbaycan Şifahi Halg Edebiyatı Adlı Kitabın Kiril Alfabesinden Latin Alfabesine Aktarımı, 262 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AKSU, Aysu (1991) Diyarbakır Saz Şairleri, 103 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ALAN, Mustafa (1980) Emirseyit Köyü Folklor Malzemelerinin Derlenmesi, IV+176 s. (Yön: Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- ALICI, Aynur (1999) Bir Koyun Baba Menâkıbnâmesi ve Sözlü Kültürden Derlenmiş Menkıbeler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, III+82 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ALiŞiROĞLU, Rıfat (1995) Azerbaycan Ialg Söylemeleri, II+233 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ALTIN, Nurcan (1990) Haymana ilçesi Çalış Köyü Folkloru, 73 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl, THB ABD.
- ALTUNCU, Kadir (1973) Seydişehir (Konya) Folklorundan Örnekler, III+85 s. (Yön: Dr. Saim Sakaoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- ARAÇ, ibrahim (1999) Yeşildurak Köyü Monografisi, 39 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ARAL, Özlem (1991) Mudurnu Oya Sanatı ve Özellikleri, II+50 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ARIKAN, Seral (1996) Ertuırul Gazi'yi Anma ve Söıüt Şenlikleri, III+51 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ARIOĞLU, ibrahim Ethem (1994) Ankara ili Kızılcahamam ilçesi Otacı Köyü Monografisi, 71 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ARSLAN, Deniz (1993) Halk Hukuku ve Medeni Kanun ilişkileri, 120 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ASLANER, Hasan (1993) Balıkesir ili ivrindi ilçesi Küçükyenice Köyü Monografisi, II+124 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ATiK, Refik (1997) Balıkesir ili Şamlı Kasabası Monografisi,  56.S. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ATLILAR, Pervin (1991) Geleneksel Türk Evi, 53 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AYDIN (Baş), Sibel (1998) Tire Monografisi, II+127.s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) ANkara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı
- AYDIN, Süleyman (1070) Kaıızman Folkloru, 111 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- AYDOĞAN, Mehmet (1989) Ankara'daki Tarikatların Zikir ve Âdâbları Ferdî ve Sosyal Hayata Etkileri, VI+119 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AYDOĞAN, Ülkü (1994) Şerif Baykurt ve Halkbilimi Çalışmaları, III+130 s. . (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AYGÖR, Hülya-Abdurrahman Yakut (1999) Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnâmesi'nin Yeni Bir Manzum Nüshası, IIV+569 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AYHAN, Erdoıan (1973) Muratbaıı Köyü (Horasan) Halk Hikâyeleri ve Masalları, IV+134 s. (Yön: Saim Sakaoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- AYHAN, Nebahat (1999) Çepnilerde Kadın, 127 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AYHUN, Abdurrahim (1971) Eskişehir Bölgesi Tatar Aızı, VII+73 s. (Yön: Turgut Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- AYTEKiN, Filiz (1996) Bankaların Yayımladıkları Çocuk Dergilerinin Halkbilimi Açısından incelenmesi, II+207 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- AYTEN, Fatma (1993) Türkiye'de Halk ilacı Araştırmaları, 79 s. (Yön: Prof. Dr. Ekrem Sezik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BAHADIR, Sedat (1985) Reyhanlı ilçesi Türküleri ve Düıün Adetleri, V+67 s. (Yön: Doç. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- BAHŞiŞOĞLU, Ayşegül (1989) Kastamonu Folkloru, VII+119 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BAL, Şener (1997) Haymana ilçesinin Monografik incelemesi,  II+139.s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BALBAY, Şaban (1973) Konya Ereılisi Halk Hikâyeleri, 109 s. (Yön: Dr. Fikret Türkmen) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- BALCI, Berna (1999) Bursa Halk Evi Tarafından Yayınlanan Uludaı Dergisi'nin Bibliyografyası, 78 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BALIK, Demet (1982) Hikâye-i Şâpur Çelebi, VI+49 s. (Yön: Doç. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- BARAN, Mehmet (1979) Başhoroz Köyü Fokoru, 309 s. (Yön: Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- BARDAK, Filiz (1993) Türkiye'de Çeyiz ve Çeyiz Serme, 121 s. (Yön: Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BASKIN, Jale (1998) Baıarası Folkloru ve Etnoırafyası, 132 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BASUT, Derya (1997) Giresun ili Merkez ilçesi Etbaşoılu Köyü Monografi Çalışması,  V+48.s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BAŞAK, Nurcan (1996) Delibedir Köyü Sözlü Edebiyat Ürünleri, II+107 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BAŞER, Menekşe (1996) Dastanlar, VIII+245 s. (Yön: Bahar Akarpınar) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BAŞKURT, Devrim (1994) Afyon ili Sincanlı ilçesi Folkloru, V+144 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BAŞTUĞ, Feyza (1998) Antep'li Bir Hanımın Gözüyle - Antep ve Antep Müdafası, I+78 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BAYDAR, Saadet (1997) Türk Halk Hikâyelerinden Sinemamıza Geçen Motifler, III+97 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BAYINDIR, Hülya (1998) III Esr Aşıg Lirikası II (Gıyas Vekilov) 69 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BAYRAK, ibrahim (1972) Âşık Rûhâni, III+101 s. (Yön: Dr. Muhan Bali) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- BAYRAKTAR, Ebru (1997) Halk Şairi Ali Gürbüz'ün Hayatı Sanatçı Kişiliıi ve Bütün Eserleri, III+279 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BAYRAKTAR, Servet (1996) Şebinkarahisar'da Semercilik Sanatı, 67 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BAYSARiYEVA, Bahtıgül (1999) Kırgız Düıünü, 44 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BAYTEKiN, Zülfükâr (1991) Seter (Dalbasan) Köyü Düıün Geleneıi, III+39 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BAYTOP, Rezzan (1969) Elazıı Masalları Üzerine Bir Araştırma, 104 s. (Yön: Prof. Dr. Selahattin Olcay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- BENCE, Meral (1999) Azerbaycan Edebiyatına Bir Bakış (Cavad Hey'et) 225 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BERGAMALI, Ali (1981) Reşat Nuri Güntekin'in Son Beş Romanında Edatlar, 125 s. (Yön: Doç. Dr. A. Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- BERKYÜREK, Ayşe (1980) Köşker Köyü Masalları Üzerine Bir Çalışma, 96 s. (Yön: Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- BERŞE, Cevriye (1992) Çamlıdere ilçesi Dörtkonak Köyü Folkloru, 123 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BEYAZ, Sevgi (1984) Dîvânü Lûgat-it-Türk'deki Etnografik Bilgiler, VII+209 s. (Yön: Doç. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- BiLGiN, Muhammet (1998) Artvin Yöresi Müziıi ve Mahallî Sanatçılar, III+82 s. (Yön: Dr. Nebi Özdemir) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BiNGÖLBALI, Murat (1996) Varto (Gümgüm) Folkloru, 88 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BiRCAN, Fatma (1999) Âşık Sanatı (Muıarrem Kasımlı) II+188 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BOZA, Yaşar (1969) Tahir ile Zühre, III+45 s. (Yön: Fikret Türkmen) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- BOZAN, Ebru (1998) Gam-Şaman ve Onun Gaynaqlarına Ümumi Baıış (Mireli Seyidov) 169 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BOZDOĞAN, Bülent (1995) Azerbaycan Folkloru III (Vagıf Veliyev) 157 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BOZKURT, Gülçin (1996) Yazılı Hukukta Halk Hukukundan Yararlanma, 139 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BOZKURT, Hüseyin (1997) Sivas ili Kangal ilçesi Dışlık Köyü Halk Kültürü Ürünleri,  II+132.s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı
- BULUT, Rahmi (1999) Keklikoluk Köyü Monografisi, 70 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- BÜLBÜL, Süleyman (1980) Göçeri Köyü Halk Edebiyatı ve Folkloru, 160 s. (Yön: Prof. Dr. Şükrü Elçin) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- BÜLBÜL, Şûle (1994) Amasya Türbeleri ve Adak Yerleri, V+105 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- CANDAN, Erdinç (1996) Arak Köyü Evlenme Âdetleri, V+69 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- CANDANSAYAR, Murat (1996) Folklora Doıru (B. Ü. F. T) Halkbilimi (ODTÜ THBT) ve Halk Kültürü Dergilerinin Açıklamalı Bibliyografyası, 91 s. (Yön: Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- CELiL, Osman (1971) Kıbrıs Magosa Halk Edebiyatı Örnekleri, 154 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- CENiK, Tülay (1999) Çorumlu Halkevi Dergisinin Açıklamalı Bibliyografyası ve Folklor Açısından Deıerlendirilmesi, IV+168 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- CEVATEMRE, Semra (1992) Akkuzulu Köyü'nde Halk Hekimliıi, VI+75 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- CEYDiLEK, Nuri (1996) Fakir Baykurt'un Beş Eserinin Kurmacasında Halkbilimi Ögelerinin işlevleri, 85 s. (Yön: Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- CEYLAN, Ahmet (1980) Çocuk Oyunları, 209 s. (Yön: Prof. Dr. Şükrü Elçin) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- CÖMERT, Bülent (1999) Konya Ereıli, IV+66 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇAĞLAYAN, Selma (1979) Mehmet Şakir Ülkütaşır, 64 s. (Yön: Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- ÇAKMAK, Peyman (1979) Kurtini Köyü Folklor ve Etnoırafyası (Yön: Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- ÇALKAN, Muharrem (1997) Azerbaycan Halk Letifeleri, II+149 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇAPAR, Mustafa (1991) Arabesk, Arabesk Müzik ve Halk Müziıi, 70 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇAPKAN, Hülya (1990) Urfa Folkloru, VII+61 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl, THB ABD.
- ÇAVUŞER, Süheyla (1993) Sakaeli Köyü Folkloru, 76 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇAYIR, Muazzez (1997) Azerbaycan Aşıg Edebiyyatı II (Mürsel Hekimov) 109 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇEBi, Hakan Yılmaz (1993) Trabzon ili Sürmene ilçesi Halkbilimi (Folklor) Deıerleri, 154 s. . (Yön: Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇEK, Songül (1998) Kahramanmaraş'ın Elbistan iLçesi Üzerine Monografik Çalışma,  71.s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇELiK, Hülya (1996) Türkmen Halk Nagılları (Azad Nebuyev) 236 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇELiK, Selda (1993) Göbü Köyü Folkloru, 40 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇELiK, Suna (1997) Ankara ili Bala ilçesi Aşaıı Hacıbekir Köyü Monografisi, 97 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇETiN, Ahmet Cemal (1995) Nizami ve Halg Efsaneleri (Sendik Pasayev) 213 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇETiN, Sibel (1997) Yorgan ve Yorgancılık, 100 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇEViK, Bülent (1999) Divan ü Lügat-it-Türk Köyü'nde Halkbilimi Unsurları I, 125 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü THB Anabilim Dalı.
- ÇINAR, Anıl (1999) Antalya Serik ilçesi Tarihi Kadın Kıyafetleri, II+107 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇiÇEK, Osman (1994) Isparta Şarkikaraaıaç ilçesi Arak Köyü Monografisi, VII+171 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇOBAN, Serap (1995) Balıkesir ili Edremit ilçesi Tahtakuşlar Köyü Monografisi, III+129 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÇUBUK, Seydi Ali (1991) Kemerkaya Folkloru, 26 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DADAYLI, Filiz (1978) Tabanözü Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 474 s. (Yön: Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- DAĞDAŞ, Dilek (1986) Deli Dumrul, 48 s. (Yön: Doç. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- DALDA, Osman (1998) Sadeddin Nüzhet Ergun-Halk Şairleri (Yön:Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı
- DALDABAN, Mefharet (1996) Bursa ili inegöl ilçesi Sungurpaşa Köyü Monografisi, 100 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DELiKAYA, Erdinç (1999) Divan ü Lügati't-Türk Köyündeki Halkbilimi Unsurları II, 127 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DEMiR, Ayla (1999) Giresun ili Görele ilçesi Ataköy Köyü Halk Kültürü Ürünleri (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DEMiR, Harun (1997) Gaynar Söz Çeşmesi, II+173 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DEMiR, Metin (1990) Manisa'da Yaşayan Torbeşler'in Düıün Adet ve Gelenekleri, II+78 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DEMiR, Mustafa (1995) Karaman Kılbasan Kasabası Folklorundan Derlemeler, 42 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DEMiR, Vural (1996) Konya Halkiyatı ve Harsiyatı Sadettin Nüzhet-Mehmed Ferid, 307 s. (Yön: Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DEMiRAY, Salih Zeki (1993) Bayburt ili Merkez ilçeye Ait Evlenme Gelenekleri, II+56 s. (Yön: Doç. Dr. isa Özkan) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DEMiREL, Nuray (1993) Çeltikdüzü Köyü Folklor ve Etnoırafyası, II+296 s. (Yön: Doç. Dr. isa Özkan) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DEMiRKALE, Pınar (1997) Azerbaycan Aşıg Edebiyyatı I (Mürsel Hekimov) 86 s. . (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DEMiRKIRAN, Ayça (1997) Kemal Sunal Filmlerinde Gelenekten Yararlanma, 35 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DEVECi, Ercan (1991) Aksaray ili Balcı Kasabası Folkloru, IV+47 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DiKMEN, Elif (1997) Azerbaycan Mifik Tefekkürünün Gaynaqları, 97 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DiLBER, Hamit (1972) Araklı (Trabzon) Kıyı Köyleri Aızı, 72 s. (Yön: Prof. Dr. Selahattin Olcay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- DÖLEK, Zehra (1996) Erzincan Efsaneleri, VIII+51 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DÖNMEZ, Gamze Şule (1999) Afyon Taşpınar Dergisi Açıklamalı Folklor Bibliyografyası, IV+195 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DÖNMEZ, Gülay (1995) Ankara'nın Çamlıdere ilçesi ile Tokat'ın Üzümören Kasabasında Yapılan Kanaviçeler ve Danteller, VI+164 s. (Yön: Özkul Çobanoılu) ) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DURALi, Hakan (1999) Aydın Nazilli, 91 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- DURMUŞ, Murat (1978) Bülbüllü Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, VIII+310 s. (Yön: Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- EKER, Bahar (1995) Denizli Halkevi'nin Çıkardııı inanç Dergisi'nin Bibliyografyası, II+82 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- EKER, Demet (1999) Denizli ili Sarayköy ilçesi Halk Kültürü Ürünleri, 124 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ELMA, Murat (1990) Halk Türkülerinde Turna, V+136 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- EMRE, Ümmühan (1994) III Esr Azerbaycan Aşıg Yaradıcılııı Adlı Eserin Latin Alfabesine Aktarılması, III+217 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ERBAY, N. Kübra (1993) Bilinenden Bilinmeyene Kutsal Üçgen Motifi, VIII+101 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ERBiL, Cem (1997) Kırıkkale ili Bahşılı ilçesi Merkez Köy ve Kasaba Monografisi, 51.s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ERDEM, Mine (1990) Ankara ili Balâ ilçesi Folkloru, 62 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ERDEN, Evay (1997) Mersin'de Halk Mutfaıı, IV+80 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ERGiN, Müzeyyen (1993) Aktarlar ve Ankara Aktarları, II+84 s. (Yön: Prof. Dr. Ekrem Sezik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ERGiN, Selda (1991) Ahlat'ta Sözlü Anlatıma Dayanan Ürünler inanışlar ve Törenler, 75 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ERSEVEN, Gülay (1999) Altın Işık (Ziya Gökalp) 170 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ERSU, Selma (1992) Yenice Köyü Folkloru, V+114 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ERTAN, Bahtiyar (1995) Halg Türküleri, V+223 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ERZURUM, Lale (1997) Azerbaycan Mifik Tefekkürünün Gaynaqları, 87 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ESEN, Kemal (1975) Kaıızmanlı Âşık Laçin Aladaılı'nın Hayatı ve Hikâyeleri, 135 s. (Yön: Dr. Bilge Seyidoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- ESER, Berrin (1997) Azerbaycan Mifik Tefekkürünün Gaynaqları, 78 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- EZEL, Sacide (Tuncel) (1992) Bursa'da Evliya Makamları, IIV+70 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. isa Özkan) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- FAKEL, Ayla (1999) Ankara Ülkü Dergisi Açıklamalı Folklor Bibliyografyası, IV+248 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GAZEL, Aydın (1970) Sivas Halk Edebiyatı Örnekleri, VII+117 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- GÖK, Yener (1999) Azerbaycan Edebiyatına Bir Baıış (Dr. Cavad Hey'et) 166 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÖKDENiZ, Selma (1982) Naci Kum'un Hayatı ve Eserleri, 268 s. (Yön: Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- GÖKSAL, Bayram (1996) Binbir Gece Masalları, III+146 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÖKSEL, ipek (1994) Asar Köyü Folkloru, IVI+276 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÖKSU, Yıldız (1991) Çorum ili Osmancık ilçesi Folkloru, IV+45 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÖRMÜŞ, Şükür (1972) Azap Köyü Folklor ve Etnoırafyası, 233 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- GÜL, Bülent (1995) Geyikli Beldesi'nin Halkbilimi Açısından incelenmesi, III+161 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜL, Çetin (1993) Mehmet Veli Kemine, V+248 s. (Yön: Doç. Dr. isa Özkan) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜLDÜR, Mesude (1985) Terzialan Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 218 s. (Yön: Doç. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- GÜLHAN, Gülhan (1973) Bayburt Masalları Üzerine Bir Araştırma, I+168 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- GÜMÜŞ, imdat (1994) Torbalı Köyü Derlemesi, IIIII+169 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜMÜŞÇÜ, Deniz-Engin Gümüşçü (1998) Keçiören Çocuk Oyunları, 82.s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜN, Ahmet Mutlu (1998) Köroılu (Balı Bey ile Köroılu-Bezirgan), 85. s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı
- GÜNAY, Esma (1995) Azerbaycan Folkloru IV (Vagıf Veliyev) 171 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜNDOĞDU, Sevinç (1982) Pelte Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 367 s. (Yön: Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- GÜNDÜZ, Mihriye (1991) Kurukavak Köyü Folkloru, 81 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜNEBAKAN, Hacer (1987) iznik Folkloru, 101 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜNEŞ, Fatoş (1997) Gorkut Ata, IIV+169 s. (Yön: Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜNGÖR, Nazan (1990) Ilgın Düıünü, 80 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜNGÖREN, Gürhan (1990) Adalı Köyü Halkının Masal ve Halk Hikâyeleri, 33 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜRBÜZ, Elif (1997) Türkiye'de Mitoloji Çalışmaları ve Açıklamalı Mitoloji Çalışmaları Bibliyografyası, 83 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜRÇAY, Nuran (1973) Karazlı Âşık Muhiddin Tercanlı, 143 s. (Yön: Ens. ar Aslan) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- GÜRKAYNAK, Nevriye (1999) Erzincan'ın Kemah ilçesi Üzerine Monografik Çalışma, 67 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜRMAN, Zeynep (1993) Türk Kahvesi  Kahvenin ve Kahvehanenin Toplumdaki Yeri, 160 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜRPINAR, Selvi (1991) Erciş Yöresi Anlatım Türleri, 141 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜRSOY, Nermin (1979) Geriş Folkloru ve Etnoırafyası, 329 s. (Yön: Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- GÜVEN, Emel (1996) Muratlı'da Hıdırellez Kutlamaları, 96 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- GÜVEN, Şakir (1979) Ankara Vilayeti Çamlıdere Kazası Folkloru ve Etnoırafyası, 330 s. (Yön: Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- HASIRCILAR, Aycan (1992) izmir ve Çevresindeki Adak ve Adak Yerleri, VII+81 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- HÜRYAŞAR, Yüksel (1982) Mehmet Niyâzi-i Mısrî “Dastan-ı Hüseyine'l Mansûri'l Baıdâdî”, I+53 s. (Yön: Doç. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- HÜSEYiN, Ziya (1973) Girne Kazası Templos Köyü Masalları Üzerine Bir Çalışma, VIII+190 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- ILDIZ, Hasan (1984) Horzumkeserler Köyü Folklor ve Etnoırafyası, 319 s. (Yön: Doç. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- IŞILDAR, Süreyya (1991) Erzincan'ın Kemah Kazasının Dedek Köyünde Geçiş Törenleri Uygulama ve inançlar, 113 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- iBiLi, ilker ismail (1995) Ankara'daki Kadiri Rufai Nakşibendi Tarikat Geleneklerine Baılı Grupların Halkbilimi Açısından Araştırılması, 43 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- iÇÖZ, F. Akgün (1996) Keskin ilçesi Monografisi, 102 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- iLTER, Ö. Bahadır (1990) Türk Halk Hekimliıinde Sarımsak, III+67 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- iNAL, Engin (1992) Halk Şiirinde Gurbet-Sıla, 204 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- iNAL, Hüseyin Baki (1989) Geleneksel Malatya Evleri (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- iNCE, Münevver (1992) Deıirmendere Folkloru, 71 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- iNCi, Ercan (1996) Yedigen (Gurbansehedov) Magtımgulı-Seydi-Kemine-Magrupı, 109 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- iPEK, Ali (1973) Gümüşhacıköy Masalları, III+127 s. (Yön: Dr. Saim Sakaoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- iYiDOĞAN, H. Cem (1998) Tokat Yazmacılık Sanatı,  39.s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı
- KAÇAR, Dilek (1998) III Esr Aşıg Lirikası I (Gıyas Vekilov) 104 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KAHYAOĞLU, Süheyla (1991) Gündoımuş'ta Ocaklılık, 67 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KALKAN, ilkay (1996) Hürriyet Gazetesi'nin Halkbilim Açısından incelenmesi, V+134 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KAPLAN, Rukiye (1978) Mollahacı Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, IV+527 s. (Yön: Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- KARABULUT, Bekir (1994) Kerküklü Şair ve Yazar Hıdır Lütfi, II+80 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KARAÇAM, Cafer (1998) Yer Demir Gök Bakır Filminin Göstergebilimsel Açıdan incelenmesi ve Halk Kültürü Unsurlarının Deıerlendirilmesi, 110 s. (Yön: Dr. Nebi Özdemir) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KARAGÖZ, Selahattin (1973) Kelemyenice Köyü (Simav) Halk Hikâyeleri ve Masalları, IV+104 s. (Yön: Dr. Saim Sakaoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak, TDE Böl.
- KARAGÜLLE, Zerrin (1996) Mengen ilçesi Halk Kültürü Monografisi, III+426 s. (Yön: Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KARAKAŞ, Osman (1973) Tavşanlı (Kütahya) Folklorundan Örnekler, V+148 s. (Yön: Dr. Saim Sakaoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- KARAKUŞ, Fatma (1993) Deliler (Yeşilöz) Köyü Folkloru, 107 s. (Yön: Doç. Dr. isa Özkan) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KARAMAN, Muhittin (1973) Doruksaray Köyü (Ilıç) Masalları, 78 s. (Yön: Saim Sakaoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- KARASU, Aynur (1995) Azerbaycan Halg Yaradıcılııının inkişafı, I+87 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KARASU, Canan (1999) Ülkü Dergisi Açıklamalı Folklor Bibliyografyası, III+310 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KARBAYIR, Ekrem (1989) Tekke Köyü Folkloru, 138 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KAYA, Özlem (1994) Oıulcuk Köyü Monografisi, III+81 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KAYA, Satı (1999) Ankara'nın Çubuk ilçesi Üzerine Monografik Çalışma, VII+87 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KILIÇ, Abdullah (1989) Yozgat Lök Koyu Folkloru, 228 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl, THB ABD.
- KILIÇ, Abdülmecit (1996) Türkmen Halk Nagılları (Prof. Dr. Azad Nebiyev) III+137 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KINIK, A. Bülent (1979) Bademler Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 256 s. (Yön: Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- KIRCI, Emine (1985) Muhayyelat-ı Aziz Efendi'deki Türk Halk Masalları Motifleri, 57 s. (Yön: Doç. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- KITIŞ, Akibe (1990) Hasköy Folkloru, IV+88 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KOBAZOĞLU, Ali (1970) Erzurum'un Mahallî Düıün Âdetleri, 40 s. (Yön: Saim Sakaoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- KOCADAĞ, izzet (1989) Kurucuova Folkloru, 185 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KOÇ, Pelin (1998) Aleıander Haggerty Krappe'nin “Science of Folklore” Adlı Eserinin Çevirisi,  VIII+156.s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı
- KOÇ. Sakine (1996) Tapqır Bala, 112 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KODAL, Rahime (1996) Kayseri ili Yahyalı ilçesi Monografisi, II+218 s. (Yön: Şirin Yılmaz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KONAKÇI, Şerifhanım (1999) Eskişehir Halkevi Dergisi Açıklamalı Bibliyografyası, V+244 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KORKMAZ, Zuhal (1997) Fikirler Dergisi Bibliyografyası, 56 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KOYUNCU, Halime (1999) Ankara incek Köyü Monografi Çalışması, VII+51 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KURT, Nazlı (1999) Sinop Dıranaz Dergisi Açıklamalı Folklor Bibliyografyası, 72 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KUŞÇU, Sema (1997) Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Halk Bilimine Dair Makalelerden Seçmeler, 123 s. . (Yön: Yard. Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- KUTLUAY, Hacer (1985) Deveören Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 157 s. (Yön: Doç. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- KÜKRER, Selma (1984) Bartın Gazetesi, 159 s. (Yön: Doç. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- KÜLERi, Mücahit (1972) Merdiven Köyü Folklor ve Etnoırafyası, 213 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb F. TDE Böl.
- LEVENT, Hülya (1989) Çubuk ve Köylerinde Hayvan Folkloru, III+89 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- MAHMUT, Ertan (1972) Baf-Kıbrıs Aızı, 96 s. (Yön: Prof. Dr. Selahattin Olcay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- MENDi, Dursun (1994) Azerbaycan Folkloru I (Vagıf Veliyev) 213 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- MiRZAOĞLU, Fatma Gülay (1989) Adana Ceyhan Yöresinde Aııtlar, 82 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak, TDE Böl. THB ABD.
- MUTLU, Sümer (1972) Kayseri ili Hacılar Bucaıı Masalları Üzerinde Bir Araştırma-Bir Motif incelemesi “Sihirli Objeler”, 110 s. (Yön: Dr. Bilge Seyidoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- OKKIRAN, Emel (1999) Ankara'daki Kabul Günlerinin Yapısal ve işlevsel Özellikleri, III+63 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ONAY, Nazmiye (1996) Rize ili Hemşin ilçesi Bahar Köyü Monografisi, 70 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ORHAN, Alper (1998) Kastamonu ili Bozkurt ilçesi Bayramgazi Köyü'nde Geçiş Törenleri,  VI+93.s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖCAL, Targan (1971) Erzincan Folklorundan Örnekler, 208 s. (Yön: Prof. Dr. Mehmet Kaplan) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- ÖCAL, Turgut (1970) Iıdır Folkloru ve Et Etnoırafyası, IV+312 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- ÖNER, Füsun Vergili (1997) Gara Namazov'un “Azerbaycan Aşıg Seneti” Adlı Eserinin Latin Harflerine Aktarımı, 58 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖNGEL, Arseli Özlem (1996) Başpınar-Folklor Postası-Folklor-Folklora Doıru Dergileri Açıklamalı Bibliyografyası, 94 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZBA, Gül (1996) Türk Halk Edebiyatı'nda Kan, 107 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZBEK, Emine (1993) Türklerde Av Geleneıi, 81 s. (Yön: Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZCAN, Abdullah (1973) Ermenek (Konya) Folklorundan Örnekler, IV+120 s. (Yön: Dr. Saim Sakaoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- ÖZCAN, H. Sinan (1993) Alevilik-Bektaşilik Edebiyatı ve Pir Sultan Abdal ile ilgili Bir Çalışma Denemesi, 96 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZÇELiK, Hüsnü (1989) Malatya ili Masal ve Hikâyeleri, 101 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDEdebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZDEMiR, Birol (1985) Dalakçı Köyü Folkloru ve Etnoğrafyası, 187 s. (Yön: Doç. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- ÖZDEMiR, Perihan (1996) Azerbaycan Halg Dansları (Elmihan Ahundov) 110 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZDEN, Salih (1980) Kuzfındık Köyleri Folkloru ve Etnoırafyası, 161 s. (Yön: Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- ÖZDOĞAN, Neriman (1996) Binbir Gece Masalları, V+158 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZER, Saffet, 1989) Köylüce ve Halaçlar Köyü Evlenme Âdetleri, 108 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZHAN, Ahmet Murat (1996) Neyzen Tevfik-Namdar Rahmi Karatay-Aziz Nesin ve Ümit Yaşar Oıuzcan'ın Siyasal Yergilerinde Atasözlerinin ve Deyimlerin Kullanımı ve Yararı, 68 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZKAN, Ayten (1980) Tırazlar Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 207 s. (Yön: Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- ÖZKAN, Yahya Umut (1996) Erzincan ili Kemaliye (Eıin) ilçesi Monografisi, 154 s. (Yön: Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZKARSLI, Ahmet (1991) Türk Halk Dansları Açıklamalı Bibliyografyası Denemesi (1929-1990 Yılları Arası) III+78 s. . (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZLER, Fadime (1999) Tecnisler (Aşıg Ali) 238 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZMEN, Kenan (1973) Söıütlü Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 452 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- ÖZTEKiN, Ayçin Öktem (1996) Türk Sosyo-Kültürel Baılamında Kösele-Deri işleme Sanatının Dünden Bugüne Gelişimi, VI+109 s. (Yön: Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZTORUN, Emine (1992) Türklerde Doıumla ilgili Âdet ve inanışlar, 45 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÖZTÜRK, Ali (1984) Şaban Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 227 s. (Yön: Doç. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- ÖZÜBEK, Nazan (1995) Divan ü Lûgati't-Türk'teki Hayvan isimlerinin Türk Kültüründeki Yeri, III+51 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- PAÇACIOĞLU, Burhan (1971) Sivas Aızı, 60 s. (Yön: Prof. Dr. Selahattin Olcay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- PARÇA, Buket (1996) Fethiye Yöresi El Sanatları, 82 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- PEKTAŞ, Nalan (1994) Amasya ili Merzifon ilçesi Karacakaya ve Yakup Köyleri'nde Mutfak Kültürü, ILII+59 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- PERÇiN, Didem (1996) Azerbaycan Halg Dastanları, II+155 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SAKAOĞLU, Yurdanur (1972) Tokat Masalları Üzerine Bir Araştırma, 89 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- SALGILI, Elif (1996) Bünyan ilçesi Monografisi, 144 s. (Yön: Şirin Yılmaz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SALMAN, Yeşim (1991) Bulgaristan Göçmenlerinin Folkloru, IV+106 s. . (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SALTIK, Şule (1990) Hozat'da Dedelik, 43 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SAMi, Hasan (1972) Kıbrıs Limasol Aızı, 119 s. (Yön: Turgut Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- SARA, Ömer Faruk (1980) Şücaaddin (Arslanbeyli) Köyü Halk Edebiyatı ve Folkloru, 148 s. (Yön: Prof. Dr. Şükrü Elçin) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- SARAL, Ömer Lütfü (1973) Of Manileri, 99 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- SARIKAMIŞ, Veli (1969) Bekir Sıtkı Kunt'un Hikâyeciliıi, 57 s. (Yön: Dr. Orhan Okay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- SELÇUK, Mehtap (1995) Ortayayla (Dört Eylül) Muıla Ilgas Halkevi Dergilerinin Açıklamalı Bibliyografyası, IV+149 s. (Yön: Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SERTTAŞ, Arzu (1999) Ankara Cebeci ve Demetevler Semtinde Düıün Salonu Baılamı, VI+94 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SEViNÇ, Özlenen Güner (1998) Şaman Efsaneleri ve Söylemeleri, 227 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SIKI, Sadi (1979) Firdevsi “Şehnâme”sinde Alper Tonga, 59 s. (Yön: Prof. Dr. Şükrü Elçin) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- SiBiL, Arzu (1993) Yalınkavak Köyü Monografisi, 288 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SiVRi, Satı (1994) Yozgat Deremahal Köyünde Yapılan Cem Törenleri, IV+164 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SOĞUKPINAR, Hüsniye (1984) Divânü Lûgat-it-Türk'deki Şiir ve Efsaneler, 294 s. (Yön: Doç. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- SOLMAZ, Mine (1998) Yozgat Mutfaıı, 86 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SOYBERK, Mete (1972) Eskikadın Köyü Masalları Üzerine Bir Araştırma, VI+128 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- SÖNMEZ, Nevin (1997) Çamlıhemşin'de Yaylacılık Geleneıi, 59 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SÖZER, Hasan (1984) Karahöyük Afşarı Folkloru ve Etnoırafyası, 148 s. (Yön: Doç. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- SUBAKAN, Feyzan Nilbert (1999) içel Silifke Kabasakallı Köyü Üzerine Monografik Çalışma, 80 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SULA, Hatice (1995) Derinoba Yaylası Folkloru ve Yaylacılık Geleneıi, 52 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SUSKUN, Suat (1978) Isparta Ün Mecmuası Folklor Malzemelerinin incelenmesi (Yön: Dr. Umay Günay). Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- SÜRÜ, Zühre (1993) Çorlu Folkloru, 52 s. (Yön: Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SÜSLÜ, Ercan (1994) iıdir Köyü Düıünleri, III+75 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SÜTÇÜ, Çiıdem (1993) Antalya Döşemealtı Halıcılııı, 64 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- SÜZEN, Abdullah (1995) Adıyaman ili Kâhta ilçesi Araştırması,  II+72.S. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ŞAHiN, Aysel (1992) Kırşehir Deveci Köyü Aııtları, 128 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. isa Özkan) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ŞAHiN, Nur (1990) Muş'ta Teknolojinin Geleneksel Hayata Etkileri, 62 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ŞAHiN, Sibel (1990) Çorum'da Bulunan Yatırlar Ziyaret Yerleri ve Bazı inanışlar, IV+49 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ŞAHiN, Zehra (1998) Uluborlu ilçesi Halk Edebiyatı,  93.s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ŞANAL, B. Armaıan (1977) Beyköyü Folkloru ve Etnoırafyası, V+439 s. (Yön: Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- ŞAYLAN, Asiye (1996) Aydın ili Çayyüzü Köyü Halk Kültürü Monografisi, V+70 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ŞEN, Elâ (1999) Mahmut Ragıp Gazimihal Anadolu Türküleri ve Musıkî istikbalimiz, III+140 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ŞENGÜN, Halil ibrahim (1970) Pülümür ve Havalisi Şifahî Edebiyat Ananesinde Hz. Ali ve On iki imam, 70 s. (Yön: Doç. Kaya Bilgegil) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- ŞENTÜRK, Habibe (1997) Batılı Gözüyle Türk Kültürü incelemeleri, 92 s. (Yön: Nebi Özdemir) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ŞIPKA, Sedat (1992) Naki Tezel Bibliyografyası, 80 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. isa Özkan) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TAMER, Hamit (1973) Elbistan Masalları ve Halk Hikâyeleri Üzerinde Bir inceleme, 122 s. (Yön: Dr. Saim Sakaoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- TANALP, Ümran (1972) Güzelova (Tufanç) Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, V+242 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- TAŞÇI, Halime (1997) Çubuk ilçesi Örneıinden Hareketle Türk Ailesinde Süreklilik ve Deıişme,  244.s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara? Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TAŞDEMiR, Gülin (1971) Denizli Masallarından Örnekler, 90 s. (Yön: Umay Günay) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- TATLI, Elif Gül (1991) Gövem ve Beşikli Köylerinde Ölümle ilgili inanç ve Geleneklerin Karşılaştırılması, 64 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TATLI, Meryem (1995) Günümüz Âşıklık Geleneıi içerisinde iki Kadın Âşık: Arzu Bacı ve Ayşe Çaılayan, 99 s. (Yön: Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TEKELi, Eyüp (1973) Çukurkuyu Kasabası (Bor) Folkloru, IV+127 s. (Yön: Dr. Saim Sakaoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- TEZCAN, Fatma (1994) Zileli Ceyhunî, III+70 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TEZEL, Ayşegül (1984) Bartın Gazetesi, VII+235 s. (Yön: Doç. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- TOMBUL, Akife (1991) Bünyan ilçesinin Folklorik Özellikleri, 195 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TONBUL, Hatice (1996) Dastanlar (Elmihan Ahundov) 146 s. (Yön: Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TOP, Dilek (1997) Kadın ve Folklor, IV+129 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TOPÇU, Sibel (1993) Gökçeyurt (Nenek) Köyü Folkloru, IV+110 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TOYDEMiR, Bayram (1977) Süheyl ü Nevbahar, 113 s. (Yön: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- TOZUN, Ayşe (1982) Kadıdondurma Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 368 s. (Yön: Doç. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- TUĞRUL, Ahmet (1973) Niıde Masalları, 108 s. (Yön: Dr. Saim Sakaoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- TUNA, Figen (1985) Halıaçlar Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 170 s. (Yön: Doç. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- TUNÇ, Figen (1981) Muzaffer Sarısözen'in Hayatı ve Eserleri, 123 s. (Yön: Doç. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- TUNÇ, Mevlüt (1977) Sorkun Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 268 s. (Yön: Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üni.  SiBF, TDE Böl.
- TURGUT, Gülsüm (1993) Bademler Köyü Folkloru, 56 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TURHAN, Dilek (1991) Tokat'ta Afganistan Türkmenleri, 104 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TÜM, Meltem (1991) Anamur Türkmenleri, 227 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TÜRK, Yeliz (1999) Kırşehir ili Ömerhacılı Köyü Monografisi Çalışması, VI+65 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TÜRKDOĞAN, Ayşe (1997) il Yıllıklarının Halk Bilimi Açısından incelenmesi II III IV, VI+96 s. (Yön: Nebi Özdemir) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TÜRKOĞLU, Özlem (1991) Çırakman Köyü Ekonomisi ve Geleneksel Yaşama Etkileri, 37 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- TÜRKTAŞ, Metin (1993) Alanya ve Civarındaki Türbe Yatır ve Adak Yerleri, V+71 s. (Yön: Doç. Dr. isa Özkan) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- UGUR, Atilla (1973) Çevriksu Köyü (Silvan) Masalları, VI+82 s. (Yön: Dr. Saim Sakaoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- UĞURCAN, Baıdagül (1994) Halk Şiirinde Destan Türü Şiirler, 85 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- URCAN, Dilek (1996) Binbir Gece Masalları, 137 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- USTA, Özlem (1994) Aşaıı Maden Köyünde Geçiş Dönemleri ve Hayatın Çeşitli Alanları ile ilgili inanç ve Pratikler, IV+49 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- UZUN, Ali (1994) Kahramanmaraş Elbistan ilçesine Baılı Hergin Köyü Monografisi, 108 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÜLGER, Nihat (1990) Yeşilyurt Folkloru, VI+98 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÜLKEN, Ahmet Yasin (1995) Konya Sarayönü Yöresinde Kuşçuluk Geleneıi ve Kuşçu Kahveleri, V+126 s. (Yön: Özkul Çobanoılu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ÜRESiN, Veysel (1982) Azerbaycan'da Yaşayan Efsaneler (Yön: Doç. Dr. Saim Sakaoılu) Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- VARAN, Serkan (1996) Türkmen Halk Şairleri “Mollanepes, Zelili ve Meteci”nin Şiirlerinin Kiril Alfabesinden Lâtin Alfabesine Aktarımı, II+127 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- VARDARLI, Dilek (1994) Tekirdaı ili Çorlu ilçesi Vakıflar Köyünde “Hızır-ilyas ve Hıdrellez” Geleneıi Çerçevesinde Yapılan Uygulamalar, II+14 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- VURAL, Sevilay (1996) Teknolojik Deıişmelerin Kültür Üzerindeki Etkisi, V+113 s. (Yön: Prof. Dr. Umay Günay) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YAKUT, Abdurrahman ve Hülya AYGÖR (1999), Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnâmesi'nin Yeni Bir Manzum Nüshası, IIV+569 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YALÇIN, Nurhan (1993), Folklor Kitaplarının Tahlili, 75 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YAVUZ, Fuat (1985), Sarıoılan Köyü Folkloru ve Etnoırafyası, 174 s. (Yön: Doç. Dr. Umay Günay), Ankara: Hacettepe Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- YAZICI, ilknur (1991), Çankırı ili Çerkeş ilçesi Örenköy Köyü Folkloru, 81 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YILDIRIM, Erdoıan (1994), Mevlana'da insan, 139 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. M. Öcal Oıuz), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YILDIRIM, Murat (1990), Kars ili Halk Dansları ve Azerbaycan Kökenli Danslar (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YILMAZ, Elif (1994), Seydi, IV+232 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YILMAZ, Hüseyin (1996), Azerbaycan Aşıg Sanatı (Gara Namazov), 77 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YILMAZ, Kemal (1991), istanbul'da Adak ve Adak Yerleri, II+132 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YILMAZ, Mehmet Çaırı (1999), Türkiye'de Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalara Eleştirel Bir Bakış ve Türk Halk Kültürü Müzesi, II+84 s. (Yön: Doç. Dr. Özkul Çobanoılu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YILMAZ, Süheyla (1973), Gümüşhane Masalları Üzerine Bir Çalışma, I+207 s. (Yön: Umay Günay), Erzurum: Atatürk Üni.  Edb Fak.   TDE Böl.
- YiĞiT, Selda (1993), Âşık Mevlüt Ünal'ın Hayatı ve Şiirleri, II+54 s. (Yön: Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YiĞiT, Şüheda Nihat (1997), Barış Manço'nun Âşık Edebiyatındaki Yeri, 52 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. Özkul Çobanoılu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YURDAKUL, Gül (1990), Faraşlı Köyü Folkloru, 134 s. (Yön: Prof. Dr. Dursun Yıldırım), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YURTSEVER, Emine (1992), Alucra Monografisi, VI+152 s. (Yön: Doç. Dr. isa Özkan), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YÜCE, Selim (1997), Ahmet Şerif'in “Anadolu'da Tanin” Adlı Eserinin Latin Harflerine Aktarımı, 245 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. Özkul Çobanoılu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YÜCESOY, Özgür. (1997), Denizli ili Acıpayam ilçesi Gölcük Kasabası Halk Kültürü Ürünleri, 129 s. (Yön: Yard. Doç. Dr. Özkul Çobanoılu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- YÜCETÜRK, Belgin (1996), Folklorik Konulu Türk Filmleri, 115 s. (Yön: Özkul Çobanoılu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.
- ZEREN, E. Dilek (1996), Min Bir Gece (Ziya Bunyadov), 90 s. (Yön: Doç. Dr. M. Öcal Oıuz), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı.